Ine Bles

zaterdag 01 maart 2014 18:22

Jaarvergadering en bingo op 28 februari

Jaarvergadering en bingo op 28 februari

Op vrijdag 28 februari vond de jaarvergadering plaats van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Vledderveen. Er waren tegen half 8 43 personen aanwezig.

Hans opent de vergadering en heette iedereen van harte welkom.

De notulen en het jaarverslag worden zonder commentaar vastgesteld met dank aan Ine voor de correcte weergave.

Het financieel jaarverslag wordt in orde bevonden, en de kascommissie bij name van Albert Bakker, verleent mede namens Rogier Lowies de penningmeester décharge. Albert Bakker wordt bedankt als lid van de kascommissie. Er wordt een nieuw lid voorgesteld: Anneke Meijer meldt zich vrijwillig aan, waarvoor dank.

Hans geeft aan dat we vandaag afscheid nemen van het bestuurslid Ine Bles. Hans betreurt het in hoge mate dat Ine nu gemeend heeft zich uit het bestuur terug te moeten trekken. Ine wordt bedankt voor al het werk, de inzet, de motivatie en de zeer accurate wijze waarop zij het bestuur- en zeker secretariaatwerk van plaatselijk Belang Vledderveen heeft uitgevoerd en overhandigt een mooi boeket, het bestuur zal nog op gepaste wijze afscheid van Ine nemen. Op de achtergrond wordt ook Toine bedankt dat hij het mogelijk heeft gemaakt dat Ine haar werk kon doen. Ine bedankt vervolgens de vergadering en geeft aan dat zij ook met veel plezier 6 jaar dit werk heeft gedaan, en vooral enthousiast is over de bereidwilligheid van veel mensen om mee te helpen.

De functie van secretaris in het bestuur wordt overgenomen door Mariette Bodde.

Er worden twee nieuwe bestuursleden met algemene stemmen aangenomen, te weten Hanneke Leeuwenhoek, die ook al in de werkgroep Jeugd haar sporen heeft verdiend en ook die werkgroep in het bestuur zal vertegenwoordigen, en Remco Vegting, die de werkgroep Snel internet vertegenwoordigt. Ze stellen zich kort even voor.

 Dan volgen de mededelingen van het bestuur:

Allereerst wil het bestuur graag enkele mensen bedanken voor hun inzet voor Vledderveen: Ria Bos voor de inzet, medewerking en meedenken met het bestuur; Fred Meijer voor het rondbrengen van de flyers; Rob Blok voor het beheren van onze website; Heer Koopman voor gebruiksklaar opleveren veld, deze mensen krijgen een attentie. Maar uiteraard worden alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet. Bewoners organiseren ook spontaan activiteiten, ook hun bedankt voor deze inzet.

Het bestuur heeft bijzondere aandacht voor een drietal onderwerpen en uiteraard de geplande activiteiten voor 2014.

Onderhoud Openbaar Groen

Op 5 september 2013 tijdens het collegebezoek heeft het college het bestuur van Plaatselijk Belang Vledderveen gevraagd in overweging te willen nemen om het groenonderhoud van de openbare ruimte in Vledderveen in eigen beheer uit te gaan voeren. Op onze bestuursvergadering is hier uitgebreid over gesproken en we hebben besloten dat het groenonderhoud van de openbare ruimte in Vledderveen, uitgevoerd door Plaatselijk Belang Vledderveen, een mix zal zijn van eigen werkzaamheden aangevuld met het inhuren van een professioneel bedrijf in deze hovenier Veldhuis uit Vledderveen. Dit is uitvoerig beschreven in “Nota Onderhoud Openbare Ruimte in Vledderveen” van 21 oktober 2013, deze is ingediend bij de gemeente Stadskanaal. Op 4 november werd de nota aangeboden aan de gemeente Stadskanaal. Dinsdag 10 december 2013 werd in een bijeenkomst door de gemeente Stadskanaal medegedeeld dat de in de nota genoemde werkzaamheden en uitgangspunten exact verwoordden wat de gemeente had bedoeld doch dat het gevraagde budget te hoog was. Vervolgens deed de gemeente het aanbod om Plaatselijk Belang Vledderveen te betrekken bij het werkoverleg van het groenonderhoud, echter wel binnen de bestaande overeenkomsten met de huidige uitvoerder van het groenonderhoud. Het bestuur heeft besloten om dit aanbod af te wijzen, omdat deze werkwijze geen toegevoegde waarde heeft, er geen maatregelen genomen kunnen worden door PB en er geen sprake is van wijkgericht werken en participeren van inwoners. Wel is er een nieuw aanbod naar de gemeente gegaan, met een lager budget op 29 januari j.l. Het wachten is nu op een reactie van het college.

Energie in beeld

Energie in beeld is een pilot van de gemeente Stadskanaal en zal voorlopig worden uitgevoerd in de wijk Parkwijk en Vledderveen. De aanpak bestaat uit twee bijeenkomsten. Er is met een mailbericht gevraagd of er bij de inwoners hiervoor belangstelling was, waarop ongeveer 18 positieve reacties zijn ontvangen. Verwacht wordt dat de eerste bijeenkomst begin april gehouden wordt. Het bestuur van PB Vledderveen is in deze alleen maar faciliterend.  

Snel Internet

De laatste ontwikkelingen met betrekking tot dit onderwerp zijn dat Minister Kamp aan de slag moet om te zorgen dat ook in de buitengebieden mensen toegang hebben tot stabiel internet. De werkgroep snel internet houdt de ontwikkelingen in de gaten en wij komen hier ongetwijfeld op terug.

Voorlopig geplande activiteiten in 2014

In verband met WK voetbal in de periode waarin normaal de gebruikelijke feestweek wordt georganiseerd is besloten om de feestweek in 2014 niet te organiseren. In 2015 (135 jaar bestaan van Vledderveen) zal weer flink worden gefeest!

Voorlopige planning, kan nog worden veranderd:

11 maart          Workshop Evelien Popken

09 april             Knutselactiviteit voor kinderen in de basisschoolleeftijd (Pasen)

12 april             Schoonmaakactie van de bermen en dergelijke

12 april             Gezellige avond in café Bos

17 mei              Kindermiddag

?? mei              BBQ

13 juni              Voetbal Nederland – Spanje in café Bos

Juni                  speurtocht voor jeugd van 4 tot 16 jaar

Juli                   Voetbal in café Bos optie bij het bereiken van de Kwart finale 4/5 juli / halve finale 8/9 juli of de finale op 13 juli

September        knutselmiddag voor basisschool kinderen

Sept/okt:          voor de meiden van 12 tot 16 ( of 20) jaar. Kappersmiddag, mooie kapsels, styling, nagels lakken, visagie, eventueel worden foto’s gemaakt. In de kapsalon Haarscherp van Annelies en Mariette.

Sept/okt:          Dart toernooi in café Bos met uitleg van Hans Bos

13 september    Rommelmarkt

25 oktober        Schoonmaakactie van de bermen en dergelijke

November         Sint Maarten

22 november     Gezellige thema avond in café Bos (Sinterklaas in de kroeg)

29 november     Sinterklaasmiddag voor de kinderen

Bij de rondvraag worden geen vragen gesteld.

Het bestuur wil activiteiten meer gaan aankondigen via de mail, en minder flyers rondsturen, omdat er vaak pas aangemeld wordt als er een mail gestuurd wordt, mede ook om de drukkosten te drukken.

Daarna sluit Hans de vergadering en bedankt eenieder voor de fijne vergadering. Hij ziet graag iedereen terug bij een van de activiteiten. Na de pauze volgt er een bingo.

Er wordt fanatiek gespeeld en de royaal beschikbaar gestelde prijzen vinden gretig aftrek.

De prijzen zijn beschikbaar gesteld door: café Bos, Tuincentrum en cadeaushop Veldhuis, Hoveniersbedrijf Veldhuis, Kapsalon Haarscherp, pedicure Gaby Koster, pedicure Jume Bach, slagerij Hemmen, Koopman Mechanisatie, Transportbedrijf Niezen, EHBP Remco Vegting, Albert Dubben, kwekerij Krops, Juwelier Mulder, supermarkt Attent, Firma Schuitema.

Alleen de bon van Haarscherp kan Roelie Meijer niet bekoren, hij geeft de bon terug en wat gebeurt er: aan het eind van de avond wordt de bon verloot en krijgt hij hem alsnog! Hilariteit alom!

De hoofdprijs, beschikbaar gesteld door bestuurslid en penningmeester Lida Schnieders, van Euronics Leeuw, in Borger, wordt gewonnen door Gerwin Lichtenberg.

Het was weer een zeer geslaagde avond! Meer foto's zijn te zien in het desbetreffende fotoalbum!

 

 

 

Beste inwoners, hieronder vindt u de agenda en stukken voor de jaarlijkse ledenvergadering die plaats vindt op vrijdag 28 februari 2014 ( en niet 2013 zoals op de agenda stond vermeld die huis aan huis verspreid is).

Jaarvergadering Vereniging Plaatselijk Belang Vledderveen, 28 februari

Aan: de leden van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Vledderveen           

Van: Bestuur Vereniging voor Plaatselijk Belang Vledderveen

Betreft:  Uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering op 28 februari 2014

Locatie: zaaltje naast café Veldzicht, Waterschapsweg 7 te Vledderveen

Agenda

1.    Opening

 2.    Notulen jaarvergadering d.d. 22 februari 2013 klik deze link aan:  Notulen Jaarvergadering 22-02-2013

 3.    Jaarverslag over 2013, klik deze link aan:  Jaarverslag 2013,

Financieel jaarverslag

Verslag kascommissie, Albert Bakker en Rogier Lowies. Benoeming nieuw lid kascommissie.

 4.    Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar Ine Bles

Het bestuur stelt voor 2 nieuwe bestuursleden aan te stellen, te weten: Hanneke Leeuwenhoek, Vledderkanaal 4, als bestuurslid en afgevaardigde werkgroep Jeugd, èn Remco Vegting, 3de Oomsberg 1, als bestuurslid, tevens afgevaardigde werkgroep Snel Internet.

    Tegenkandidaten kunnen tot voor aanvang van de vergadering schriftelijk, voorzien van

    minimaal 10 handtekeningen van leden van Vereniging voor Plaatselijk Belang Vledderveen,  

    ingediend worden bij het secretariaat.

5.    Mededelingen van het bestuur.

    * voorlopig geplande Activiteiten in 2014

    * diversen

6.    Rondvraag

7.    Sluiting

8.    Pauze

Na de pauze volgt er een bingo. 

Dit jaar zijn de bingo-kaarten gebundeld tot pakketjes van 5 stuks. Elke bundel heeft een lotnummer. Aan het eind van de bingo valt de hoofdprijs op een te trekken lotnummer. De bundel kost € 5.

We hopen op een goede opkomst en wensen u een nuttige en plezierige avond toe.

 

Bestuur Vereniging voor Plaatselijk Belang Vledderveen

Vledderveen, februari 2014

woensdag 29 januari 2014 19:06

NLdoet in Stadskanaal

Ter informatie voor alle inwoners van Stadskanaal:

Vrijdag 21 en zaterdag 22 maart is het NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Scholen, bedrijven, verenigingen, vriendengroepen, politiek en particulieren zetten zich deze dagen weer in voor een maatschappelijke klus. Vaak blijven er bij vrijwilligersorganisaties klusjes en activiteiten liggen door gebrek aan tijd of menskracht. Het is ook de een dag om eens iets extra's te doen voor uw organisatie.

Inmiddels zijn er voor Stadskanaal al meer dan 20 klussen aangemeld op www.nldoet.nl. Meer klussen zijn van harte welkom want Stadskanaal heeft veel vrijwilligers die zich een dag(deel) willen inzetten.
Het Oranje Fonds stelt maximaal 450 euro per locatie beschikbaar. Dit bedrag kan ingezet worden als bijdrage aan materialen, catering of voor uitstapjes. U kunt tot 3 februari heel eenvoudig een aanvraag doen op www.nldoet.nl. Daarna kunt u geen geld meer aanvragen. 
Begin februari start de grote, landelijke media-campagne. Zorg dus dat u voor februari uw klus op de nldoet-site aanmeldt, zodat deze zichtbaar is voor geinteresseerde klussers.
Voor de meest originele NLdoet klus in de gemeente Stadskanaal is er weer een fraaie standaard beschikbaar en extra media-aandacht. De prijs wordt uitgereikt tijdens de vrijwilligersavond op donderdag 20 maart in de Spont.   

Heeft u nog vragen over NLdoet, dan kunt u contact opnemen met het VIP!: Gandhiplein 5 in Stadskanaal, telefoon 655001.     

U ontvangt deze nieuwbrief omdat uw organisatie staat ingeschreven bij vrijwilligersgroningen.nl (Stadskanaal).      

zondag 05 januari 2014 13:36

Stolpersteine

Ingezonden door Alie Noorlag, Gemeente Stadskanaal

vrijdag 20 december 2013 16:10

Kerstliederen bij de Kerststal

Op zaterdag 21 december om 20.00 uur organiseert café Bos een kerstzang bij de kerststal, naast café Bos.

Daarna is er glühwein in het café!

vrijdag 18 oktober 2013 11:09

Herfststuk maken op woensdag 30 oktober

Herfststuk maken

woensdag 30 oktober

Lokatie: werkplaats 3e Oomsberg 2a

19.30 uur tot 21.30 uur

Tijdens de gezellige knutselmiddag voor kinderen ontstond het idee om voor de overige inwoners een avond te organiseren waar ze herfststukken kunnen maken. Dit met het overgebleven materiaal en eventueel zelf meegebracht materiaal. Indien u een eigen lijmpistool en een tangetje heeft is het handig om deze mee te nemen. Voor de rest wordt gezorgd.

Opgave via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.   Aanmelding uiterlijk 25 oktober.

Het knutselteam: Hanneke Leeuwenhoek, Jannie Moorlag, Ronald Lichtenberg, Jolanda Wilts

Voor foto’s van de knutselmiddag met de kinderen kijk op www.vledderveengroningen.nl


zaterdag 12 oktober 2013 13:58

Schoonmaakochtend 26 oktober!

Het is weer herfst en dus weer tijd voor onze gezamenlijke schoonmaakochtend!

Hopelijk doen er weer veel mensen mee, de soep van Ria is zeker de moeite waard!

Het vindt plaats op zaterdagochtend 26 oktober om 10 uur! Voor meer informatie, klik op de link!

activiteiten_schoonmaak_26_oktober_2013.pdf

Ter informatie: de kroegavond is uitgesteld naar zaterdag 23 november, met als thema: Sinterklaas!!

We zien jullie graag op 26 oktober!

Bestuur Plaatselijk Belang Vledderveen

woensdag 02 oktober 2013 15:00

Verlichting in Vledderveen

30 september 2013, een gedenkwaardige avond in Vledderveen, de gemoederen liepen hoog op, omdat het donker wordt in het dorp!

Wat was er aan de hand: een avond belegd door de gemeente, om een proef of pilot  te introduceren, een grote opkomst van verontruste buurtbewoners, die niet weten of het licht nu wel of niet de hele nacht uit gaat.

De aanleiding: de gemeenteraad van Stadskanaal heeft besloten dat in het landelijk gebied (en dus in Vledderveen) de verlichting tussen 23.00 uur en 6.00 uur uitgaat. Er is een mogelijkheid om met behulp van een app op een smartphone de verlichting weer (tijdelijk) te laten branden in het gebied waar men zich op dat moment bevindt, dus om de ergste donkerte tussen 23.00 uur ’s avonds  en 06.00 uur ’s ochtends tegen te gaan. Vledderveen zou als proefgebied moeten dienen.

Diverse mensen van Luminex en Ziut waren aanwezig en hadden voorbereidingen getroffen om een en ander aanschouwelijk te maken.

Helaas is de communicatie hieraan voorafgaand van gemeentewege nogal in gebreke gebleven, zodat veel inwoners zich niet serieus genomen voelen en bekocht, immers zo’n app, daar heb je eerst een smartphone voor nodig, en ook nog eens een internet abonnement, en dat in een gebied waar dat laatste ook nogal te wensen over laat.

Kortom, de discussie verzandde in een over en weer verwijten van zaken die er wel mee te maken hadden, maar de app niet verder brachten.  Met name of het licht nu wel of niet uit moest, veiligheid, de verlichting in de bomen, allemaal punten waar de gemeente van zei dat er niet meer over te praten viel, immers Beleidsplan Verlichting Gemeente Stadskanaal! (waar het overigens ’s nachts een stuk lichter is!)

Resultaat: wethouder Bessembinders stopt de proef, hij vindt dat de gemeente eerst maar eens bij zichzelf te rade moet gaan om te bekijken hoe de communicatie over de donkerte tussen 11 en 6 uur beter had gekund.

Voorlopig geen app dus, en helaas wel donker tussen 11 en 6 uur.

Jammer! We hopen dat we als Bestuur Plaatselijk Belang toch nog een beroep kunnen doen op de wethouder om de proef door te laten gaan. Beter een beetje licht immers dan helemaal in het donker, ook al is het dan niet voor iedereen toegankelijk.

Blijft een feit dat de communicatie met de gemeente te wensen over houdt, bijna niemand wist precies wat er nu ging gebeuren, zelfs de werknemers van het bedrijf van Luminex en Ziut niet, die nog wel aan het eind van de bijeenkomst een mooie demonstratie lieten zien, van wat zo’n app wel kon opleveren!

Wordt ongetwijfeld vervolgd, wij houden u op de hoogte,

Bestuur Plaatselijk Belang Vledderveen.

woensdag 25 september 2013 16:26

Verlichting in Vledderveen, kom kijken!

Verlichting in Vledderveen

Op maandagavond 30 september komen Henk Ensing en wethouder Jan Bessembinders de nieuwe app demonstreren waarmee de verlichting tijdelijk aan gedaan of sterker gezet kan worden. Ben je nieuwsgierig of heb je vragen voor de wethouder of Henk Ensing, kom dan langs om 19.45 in het zaaltje naast café Bos.

Wat ging eraan vooraf:

Het bestuur van PB Vledderveen is het er absoluut niet mee eens dat de verlichting op het fietspad op de Waterschapsweg - 3e Oomsberg om 23.00 uur uitgaat.


Dit onderwerp is onderdeel van een verlichtingsplan van Stadskanaal en is ongeveer in 2009 opgesteld. Bij elke gelegenheid en vergadering met beleidsambtenaren en of wethouder Bessembinders is dit besproken en steeds met een advies om de verlichting niet uit te doen.

Ook tijdens het bezoek van Burgemeester en Wethouders aan Vledderveen op 5 september hebben we hier uitgebreid over gesproken om het niet te doen, zowel in het vooroverleg als tijdens de bijeenkomst met de inwoners.

Wij hadden na deze bijeenkomst de indruk gekregen dat er nog over gesproken zou worden voordat het geïntroduceerd zou worden.

Het bestuur was ook onaangenaam verrast dat het beleidsplan nu in een stroomversnelling komt.

In een mail van 19 september worden de plannen van de gemeente ons als bestuur medegedeeld en daar zijn we absoluut niet blij mee.

In de plannen staat:

Op 30 september wordt de fiets-APP in onze gemeente geïntroduceerd, we hebben daarvoor Vledderveen gekozen.  ’s Avonds rond 20.00 uur geeft Jan Bessembinders hiervoor het startsein in Vledderveen. We doen daarvoor een persbericht uit. 

We gaan ons nu concentreren op een mogelijke evaluatie en het stellen van randvoorwaardes. Wordt vervolgd dus.

Als er vragen zijn laat het dan weten via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. , onderwerp Verlichting, of neem rechtstreeks contact op met onze voorzitter, Hans van Bree, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Bestuur Vereniging Plaatselijk Belang Vledderveen

woensdag 18 september 2013 20:16

Spooktocht!

Werkgroep Kinder- en jeugdactiviteiten organiseert:

vrijdag 25 oktober 2013

Spooktocht Vledderbos

Wie durft de uitdaging aan?

                                   

Info over wijze en voorwaarden van opgave zie het opgave formulier deelnemers.

Opgave uiterlijk 7 oktober.

We zijn nog op zoek naar een paar vrijwilligers die in het bos de mensen de stuipen op het lijf willen jagen. Je kunt je melden voor 7 oktober via het opgave formulier spoken.

Uiteraard kun je ook iemand van de werkgroep even aanschieten.

Tot griezels, het Spookteam.

Hanneke Leeuwenhoek  621670 na 18.00 uur

Ronald Lichtenberg

Jannie Moorlag 454567 na 18.00 uur

Jolanda Wilts 454733

Of via: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Inschrijfformulier Deelnemers Spooktocht    Vrijdag 25 oktober 2013

mailen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of bij iemand van het Spookteam in de bus gooien.

Aantal deelnemers: _______________________

LET OP: minimaal 4 en maximaal 6 deelnemers per groep. Per groep minimaal 1 deelnemer van 16 jaar of ouder.

Namen van de deelnemers en leeftijd:

1_____________________________________________

2____________________________________________

3_____________________________________________

4____________________________________________

5______________________________________________

6______________________________________________

De groep wordt tussen 19.00 uur en 19.15 uur verwacht  in het zaaltje van café Bos.  Waarna er vanaf 19.30 uur om de 10 minuten een groep kan vertrekken.

Weetjes:

Wat moet ik aantrekken?

Aangeraden wordt om warme en eventueel waterdichte kleding te dragen.

Hoe lang duurt het?

De gestarte groep zal ongeveer een uur in het bos ronddwalen.

Wat kost het?

Deelname is gratis, consumpties bij café Bos zijn voor eigen rekening.

Wie mag er mee doen?

Jong en oud, vrienden, kennissen, collega’s, klasgenoten enz.

Niet geschikt voor zwangere vrouwen en mensen met hartklachten.

Let wel op dat per groep minimaal 1 persoon ouder dan 16 dient te zijn.

Ik wil meedoen, maar krijg geen groep compleet. Wat nu?

Geef je gewoon op. Wij gaan kijken of we je ergens kunnen indelen.

Mag ik een zaklamp meenemen of een ander object dat licht geeft?

Neen.

 

Inschrijfformulier Spoken Spooktocht:    Vrijdag 25 oktober 2013:

 

Bij opgave de volgende gegevens mailen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of bij iemand van het Spookteam in de bus gooien. Na opgave zal iemand van het Spookteam contact met je opnemen.

Op 8 oktober om 19.30 is er een bijeenkomst van de spoken en het spookteam bij Hanneke, Vledderkanaal  4. Hier is ook kleding beschikbaar, die gebruikt kan worden voor de spooktocht.

Wij vragen je om zelf met een idee te komen om deelnemers te laten schrikken en dat je zelf dat idee ook kan uitvoeren.  Houd er rekening mee dat je ongeveer een 3 uur in het bos aanwezig bent.

Als je met meerdere personen op 1 plek in het bos wilt, vul dan hieronder alle namen in van de personen die meegaan. Wil je apart van elkaar zitten geef je ieders apart de opgave door.

Naam, mobiel nummer, e-mailadres

1_____________________________________________

2____________________________________________

3_____________________________________________

De spoken worden op 25 oktober om 18.30 uur verwacht bij de familie Koopman,

Waterschapsweg 6.

Weetjes:

Wat moet ik meenemen?

Na opgave ontvang je een duidelijk overzicht wat je mee moet nemen en wat ervan je verwacht wordt.

Hoe lang duurt het?

Van 18.30 uur tot 22.30 uur.

Mag ik een zaklamp meenemen?

Spook wel, deelnemers niet.

Er is nog wat te eten?

Na afloop een lekkere bal gehakt in café Bos.

Heb je nog andere vragen : schiet iemand van het spookteam aan of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .


woensdag 18 september 2013 20:06

Knutselmiddag Herfst

Werkgroep Kinder- en jeugdactiviteiten organiseert:

Knutselmiddag

voor kinderen van 2-12 jaar

woensdag 9 oktober

H E R F S T

Lokatie: 3e Oomsberg 2a

Van 14.00 uur tot 16.00 uur.

 

Opgave van naam en leeftijd via de mail   Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Aanmelding graag uiterlijk 5 oktober.

Het knutselteam: Hanneke Leeuwenhoek, Jannie Moorlag, Ronald Lichtenberg, Jolanda Wilts

woensdag 11 september 2013 15:15

Barbecue op 28 september 2013

BBQ 28 September!

De jaarlijkse barbecue wordt dit jaar georganiseerd op zaterdag 28 september van 17.00 uur tot 22.00 uur bij Café Veldzicht.Voor deze barbecue worden het vlees en de salades geleverd door Slagerij Hemmen uit Onstwedde.


  • De bijdrage voor leden en huisgenoten bedraagt € 10,- per persoon.
  •  
  • Kinderen tot 12 jaar betalen € 5,-
  • De bijdrage voor niet-leden en /of introducés bedraagt € 12,- per persoon.

Consumpties zijn voor eigen rekening.

Aanmelden voor de barbecue kan uiterlijk tot 25 september:

Opgave kan doormiddel van onderstaande  antwoordstrook in te vullen en aan te geven met hoeveel personen u komt, daarbij kunt u het verschuldige bedrag bijvoegen en inleveren bij Lida Schnieders of Mariette Bodde.

Of via email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . U krijgt bij opgave een email ter bevestiging met daarin het bankrekeningnummer genoemd waar u het geld naar kunt overboeken.

 

Graag zien we u allen op zaterdag 28 september!

Naam…………………………………………………

Adres…………………………………………………

Aantal leden en/of huisgenoten ....................x    € 10, -

KInderen tot 12 jaar:....................................x €  5,-

Niet-leden /introducées................................x € 12,-

Totaal ..........................................................€

Om alvast te noteren, zaterdag 26 oktober wordt de jaarlijkse schoonmaakochtend georganiseerd en 's avonds is er een gezellige avond in het café!

Bestuur Vereniging Plaatselijk Belang Vledderveen   www.vledderveengroningen.nl


zondag 08 september 2013 16:01

B en W ontmoet Vledderveen

Bezoek B en W op 5 september 2013 aan Vledderveen

 

Op 5 september bezochten burgemeester en wethouders van Stadskanaal, ons dorp Vledderveen.

De burgemeester kwam als eerste aan op de Parkeerplaats bij het café Bos in Vledderveen spoedig gevolgd door de wethouders en andere genodigden.

Na genietend van een prachtige nazomermiddag, dronken bestuur Plaatselijk Belang, burgemeester, wethouders, gemeentesecretaris en enkele ambtenaren van de gemeente met elkaar op ontspannen wijze een aperitiefje in het café, om daarna een gezamenlijke maaltijd te nuttigen. Een prima manier om kennis te maken en een aantal punten te bespreken die later op de avond aan de orde zouden komen.

Voordat de ontmoeting met de inwoners plaats zou vinden, was er nog even gelegenheid om buiten rond te kijken, waar vooral het “plantsoen van dhr. Koopman” veel bekijks trok en ook werd al even kritisch gekeken naar de lantaarnpalen, die met hun lampen in het gebladerte hangen, waardoor het later op de avond echt donker zou worden in Vledderveen!

Om half 8 werd het al gauw druk in het zaaltje naast het café, veel inwoners hadden ondanks de mooie zomeravond toch de moeite genomen om de presentatie van Plaatselijk Belang te bekijken en de reactie daarop van het college aan te horen en actief aan de avond deel te nemen. Er was volop gelegenheid om tussentijds vragen te stellen en in discussie te gaan. De verkeerssituatie van de onlangs aangepaste kruispunten kwam voorbij, evenals de eerdere genoemde verlichtingsplannen en de grote wens van veel aanwezigen om een fietspad gerealiseerd te krijgen langs de Ontsluitingsweg. Ook ging het over de meningsverschillen tussen het college en plaatselijk belang en de inwoners over het onderhoud van de bermen. En er kwamen onderwerpen voorbij als een speelplaats voor jonge kinderen, en het alom gewenste snelle internet, en een oud, maar nog steeds bestaand plan Terra Mater! Toen bleek ook dat naast kritiek op het gevoerde beleid door de gemeente, de inwoners zeker van plan zijn zelf de handen uit de mouwen te steken en zelf vorm te willen geven aan een aantal van de wensen die er zijn. Zo werd er al ruimte aangeboden voor de speelplaats, en borrelden er ideeën op voor de inrichting daarvan.

Met veel aandacht werd geluisterd naar de argumenten van het college betreffend de herindeling en samengaan met andere gemeenten. Speciale aandacht werd gevraagd wat het e.e.a. zou betekenen voor Vledderveen  in deze nieuwe grote gemeente.

Aan het eind van de avond konden er in ieder geval op een aantal gebieden afspraken gemaakt worden voor vervolggesprekken, die voor het eind van het jaar werden toegezegd. De verlichting zal voor het eind van het jaar met de inwoners worden geëvalueerd, over de groenschouw en het onderhoud zal opnieuw overleg gevoerd gaan worden, en de ideeën over een speelplaats kunnen worden ingediend. Over snel internet zijn er contacten gelegd.

In haar slotwoord gaf de burgemeester aan zich erg welkom gevoeld te hebben in Vledderveen en ze gaf Vledderveen mee om zich vooral trots te voelen op wat er al bereikt is en wat de sociale samenhang van een dorp wel niet allemaal kan bewerkstelligen!

We zijn wel benieuwd of B en W gemakkelijk hun auto, en de weg, terug gevonden hebben, in het inmiddels donker geworden Vledderveen?

Meer foto's zijn te bekijken in het album: Activiteiten 2013, bezoek B en W

dinsdag 27 augustus 2013 18:45

B en W ontmoet Vledderveen

Nog een week en dan zal het college van burgemeester en wethouders een bezoek aan ons mooie dorp Vledderveen gaan brengen.

 

 

Zoals u allen in de reeds ontvangen flyer heeft kunnen lezen is het de bedoeling dat het bestuur met het college een voorbespreking zal hebben tijdens een gezamenlijke maaltijd, waarna u om 19.30 uur van harte welkom bent om gezamenlijk met het college over diverse zaken van gedachten te wisselen. De bijeenkomst is zoals gebruikelijk in het zaaltje van café Bos, inloop vanaf 19.15 uur.

Het bestuur zal een presentatie en discussiepunten verzorgen. In de presentatie willen we laten zien wat er allemaal in ons dorp speelt, en door middel van de discussiepunten gaan we met het College in gesprek.

Hebt u vragen die u graag aan het College gesteld wilt hebben, mail ze dan naar onze voorzitter, Hans van Bree, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of naar een van de andere bestuursleden.  Zij zullen zorgen dat uw vraag behandeld wordt.

We hopen u ook te kunnen verwelkomen op 5 september!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Vereniging Plaatselijk Belang Vledderveen

Aankondiging

U bent welkom op de Nationale Ploegwedstrijden 2013 te Vledderveen/Mussel op 30 en 31 augustus georganiseerd door Ploegvereniging Nederland.

Lokatie: Ondersteveenweg te Mussel en 3e Oomsberg te Vledderveen.

Hoofdtent ter hoogte van  3e Oomsberg 2a.


Voor meer info, open de link, 61e_Nationale_Ploegwedstrijden_2013_te_Vledderveen2.pdf of kijk op

www.ploegvereniging.nl, hier vindt u ook het programma van deze dag.

Op donderdag 5 september zal het college van burgemeester en wethouders ons dorp Vledderveen met een bezoek vereren.

Het is de bedoeling dat het bestuur en het college een voorbespreking hebben tijdens een gezamenlijke maaltijd.

Om 19.30 uur zijn alle inwoners van Vledderveen van harte welkom om gezamenlijk met het college over diverse zaken van gedachten te wisselen. De bijeenkomst is zoals gebruikelijk in het zaaltje van café Bos, inloop vanaf 19.15 uur.

Het bestuur zal een presentatie en discussiepunten verzorgen. In de presentatie willen we laten zien wat er allemaal in ons dorp speelt, en door middel van de discussiepunten gaan we met het College in gesprek.

Hebt u vragen die u graag aan het College gesteld wilt hebben, mail ze dan naar onze voorzitter, Hans van Bree, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. , of naar een van de andere bestuursleden.

Zij zullen zorgen dat uw vraag behandeld wordt.

We hopen u ook te kunnen verwelkomen op 5 september!

dinsdag 11 juni 2013 22:06

Poes kwijt!

Helaas, er is een poes vermist, een zwarte met witte pootjes, ongeveer een jaar oud, bij Wytske Bruining aan de 3 de Oomsberg. Heeft iemand een zwarte poes gezien, meld dit even bij Wytske, telefoon: 0649848697. Namens haar heel erg bedankt!
zondag 21 april 2013 10:20

Zingen in de kroeg, 30 maart 2013

Verslag meezingen- en karaoke avond

Op zaterdagavond 30 maart was het weer een gezellige meezing– en· karaoke avond in café Bos, die werd verzorgd door Arie Bruin en Ineke Bakker. Tijdens het openingswoord werden de spelregels uitgelegd en nam Arie plaats achter de knoppen. ·Na een kleine aanpassing in de regie liep de afhandeling van de verzoekjes gesmeerd. Er kwamen al snel mensen zich aanmelden die achter de microfoon wilden om zijn of haar nummer· ten gehore· te brengen. Het was leuk dat zich ook jongeren onder de zangers en zangeressen ·bevonden die liedjes uit de zestiger jaren en daarvoor zongen. ·Het liedje “ We hebben een woonboot” werd ook deze keer weer uit volle borst meegezongen. ·De liedjes van André Hazes waren ook zeer in trek. Arie en Ineke hebben tussendoor nog hun favoriete songs naar voren gebracht. Ria en Hans hadden weer een· lekker bittergarnituurtje voor hun gasten. ·Heel erg bedankt hier voor. Als verrassing had Arie nog een mysterie gast laten komen  die een optreden gaf. Het bleek de zus van Sugarlee Hooper te zijn die de zaal goed op dreef had met het nummer van de zangeres zonder naam “Aan de Costa del Sol” tingelingeling .  .  .  . Tijdens het lied waren de mannen niet veilig voor zus Sugarlee, menig man werd afgesmokt wat zo te zien niet erg gevonden werd.  Het zou tot twaalf uur doorgaan maar omdat er nog verzoekjes waren werd het even iets later. We kunnen wel zeggen dat het  ook dit keer weer een geslaagde avond was en zeker voor herhaling vatbaar. De avond werd bezocht door ca. 30 personen nadat zich een aantal hadden afgemeld wegens ziekte of andere bezigheden.

De volgende meezingavond zal na de zomer zijn. We houden u op de hoogte.

Door Ineke Bakker.

dinsdag 23 oktober 2012 20:20

Evaluatie Dorpsvisie 30-10-2012

Let op- let op! 

Aanstaande dinsdag kunt u uw mening geven over de dorpsvisie en wat er allemaal speelt in Vledderveen.


Komt allen! En klik op onderstaande link om de nieuwsbrief nogmaals te lezen. Wij rekenen op U!

nieuwsbriefokt.2012.pdf

vrijdag 12 oktober 2012 15:19

Zingen in de kroeg, 6 oktober

Hier een verslagje van het zingen bij café Bos op 6 oktober 2012
Een karaoke -meezingavond georganiseerd door Arie Bruin en de Fam. Bakker uit Vledderveen
Om ca 21.00 druppelde langzaam maar zeker café Bos vol met zangliefhebbers.
Deze avond, bedoeld om lekker met elkaar te zingen en om een ieder in de gelegenheid te stellen om zijn of haar zangtalenten ten tonele te brengen.
Het was een avond om mee te zingen met muziek van zangers en zangeressen, dit gebeurde dan ook veelvuldig.
Na een openings woord en kleine uitleg over hoe deze avond zou moeten verlopen door Ineke Bakker begon het spektakel.
Na een klein aarzelend begin zat de stemming er al snel in en volgde het ene muziek nummer na het andere.
Zowel nederlandstalig als engelstalig kon men zingen. Op 2 grote televisie schermen kon men de tekst mee lezen zodat iedereen kon meedoen.
Sommige mensen gingen volledig uit hun dak en de animo om te zingen groeide dan ook per liedje. Zoals bijvoorbeeld iemand die het liedje Blauw van The Scene zong; zo ook Het Dorp van Wim Sonneveld vertolkt door iemand die er veel plezier in had.
Maar ook Oh oh Den Haag volgde en Het kleine café aan de haven. 
You never walk alone was ook van de partij: kortom gezellige meezingmuziek om een gezellige avond te houden.
Talloze gezellige meezingliedjes kwamen voorbij. Dit onder het genot van een drankje en hapjes, de hapjes waren beschikbaar gesteld door Hans en Ria Bos.
Hiervoor nog onze dank.
Toen om even over half 1 het einde werd aangekondigd had iedereen nog wel verder gewild. Maar aan alle dingen komt een eind en dus ook aan deze karaoke-meezingavond. 
De zangavond zou duren van 21.00 tot 23.00. Het feit dat men om half 1 eigenlijk nog niet wilde stoppen geeft al aan dat het een groot
succes was en voor herhaling vatbaar. De avond werd bezocht door ca 40 personen waarvan er niet 1 voortijdig weggegaan is. 
Na een paar kleine onvolkomendheden die de volgende keer opgelost zijn proberen we in februari of maart nogmaals een zangavond te organiseren maar dit moet nog even in overleg met o.a. café Bos.
We houden U dit keer allemaal op de hoogte zodat nog meer bewoners kunnen genieten van een gezellige avond.
Ik heb er zelf in ieder geval veel plezier aan beleefd en hoop het nog eens weer te doen.
Geschreven door Arie Bruin.
<< Start < Vorige 1 2 3 Volgende > Einde >>
Pagina 1 van 3