zaterdag 01 maart 2014 18:22

Jaarvergadering en bingo op 28 februari

door  Ine Bles

Jaarvergadering en bingo op 28 februari

Op vrijdag 28 februari vond de jaarvergadering plaats van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Vledderveen. Er waren tegen half 8 43 personen aanwezig.

Hans opent de vergadering en heette iedereen van harte welkom.

De notulen en het jaarverslag worden zonder commentaar vastgesteld met dank aan Ine voor de correcte weergave.

Het financieel jaarverslag wordt in orde bevonden, en de kascommissie bij name van Albert Bakker, verleent mede namens Rogier Lowies de penningmeester décharge. Albert Bakker wordt bedankt als lid van de kascommissie. Er wordt een nieuw lid voorgesteld: Anneke Meijer meldt zich vrijwillig aan, waarvoor dank.

Hans geeft aan dat we vandaag afscheid nemen van het bestuurslid Ine Bles. Hans betreurt het in hoge mate dat Ine nu gemeend heeft zich uit het bestuur terug te moeten trekken. Ine wordt bedankt voor al het werk, de inzet, de motivatie en de zeer accurate wijze waarop zij het bestuur- en zeker secretariaatwerk van plaatselijk Belang Vledderveen heeft uitgevoerd en overhandigt een mooi boeket, het bestuur zal nog op gepaste wijze afscheid van Ine nemen. Op de achtergrond wordt ook Toine bedankt dat hij het mogelijk heeft gemaakt dat Ine haar werk kon doen. Ine bedankt vervolgens de vergadering en geeft aan dat zij ook met veel plezier 6 jaar dit werk heeft gedaan, en vooral enthousiast is over de bereidwilligheid van veel mensen om mee te helpen.

De functie van secretaris in het bestuur wordt overgenomen door Mariette Bodde.

Er worden twee nieuwe bestuursleden met algemene stemmen aangenomen, te weten Hanneke Leeuwenhoek, die ook al in de werkgroep Jeugd haar sporen heeft verdiend en ook die werkgroep in het bestuur zal vertegenwoordigen, en Remco Vegting, die de werkgroep Snel internet vertegenwoordigt. Ze stellen zich kort even voor.

 Dan volgen de mededelingen van het bestuur:

Allereerst wil het bestuur graag enkele mensen bedanken voor hun inzet voor Vledderveen: Ria Bos voor de inzet, medewerking en meedenken met het bestuur; Fred Meijer voor het rondbrengen van de flyers; Rob Blok voor het beheren van onze website; Heer Koopman voor gebruiksklaar opleveren veld, deze mensen krijgen een attentie. Maar uiteraard worden alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet. Bewoners organiseren ook spontaan activiteiten, ook hun bedankt voor deze inzet.

Het bestuur heeft bijzondere aandacht voor een drietal onderwerpen en uiteraard de geplande activiteiten voor 2014.

Onderhoud Openbaar Groen

Op 5 september 2013 tijdens het collegebezoek heeft het college het bestuur van Plaatselijk Belang Vledderveen gevraagd in overweging te willen nemen om het groenonderhoud van de openbare ruimte in Vledderveen in eigen beheer uit te gaan voeren. Op onze bestuursvergadering is hier uitgebreid over gesproken en we hebben besloten dat het groenonderhoud van de openbare ruimte in Vledderveen, uitgevoerd door Plaatselijk Belang Vledderveen, een mix zal zijn van eigen werkzaamheden aangevuld met het inhuren van een professioneel bedrijf in deze hovenier Veldhuis uit Vledderveen. Dit is uitvoerig beschreven in “Nota Onderhoud Openbare Ruimte in Vledderveen” van 21 oktober 2013, deze is ingediend bij de gemeente Stadskanaal. Op 4 november werd de nota aangeboden aan de gemeente Stadskanaal. Dinsdag 10 december 2013 werd in een bijeenkomst door de gemeente Stadskanaal medegedeeld dat de in de nota genoemde werkzaamheden en uitgangspunten exact verwoordden wat de gemeente had bedoeld doch dat het gevraagde budget te hoog was. Vervolgens deed de gemeente het aanbod om Plaatselijk Belang Vledderveen te betrekken bij het werkoverleg van het groenonderhoud, echter wel binnen de bestaande overeenkomsten met de huidige uitvoerder van het groenonderhoud. Het bestuur heeft besloten om dit aanbod af te wijzen, omdat deze werkwijze geen toegevoegde waarde heeft, er geen maatregelen genomen kunnen worden door PB en er geen sprake is van wijkgericht werken en participeren van inwoners. Wel is er een nieuw aanbod naar de gemeente gegaan, met een lager budget op 29 januari j.l. Het wachten is nu op een reactie van het college.

Energie in beeld

Energie in beeld is een pilot van de gemeente Stadskanaal en zal voorlopig worden uitgevoerd in de wijk Parkwijk en Vledderveen. De aanpak bestaat uit twee bijeenkomsten. Er is met een mailbericht gevraagd of er bij de inwoners hiervoor belangstelling was, waarop ongeveer 18 positieve reacties zijn ontvangen. Verwacht wordt dat de eerste bijeenkomst begin april gehouden wordt. Het bestuur van PB Vledderveen is in deze alleen maar faciliterend.  

Snel Internet

De laatste ontwikkelingen met betrekking tot dit onderwerp zijn dat Minister Kamp aan de slag moet om te zorgen dat ook in de buitengebieden mensen toegang hebben tot stabiel internet. De werkgroep snel internet houdt de ontwikkelingen in de gaten en wij komen hier ongetwijfeld op terug.

Voorlopig geplande activiteiten in 2014

In verband met WK voetbal in de periode waarin normaal de gebruikelijke feestweek wordt georganiseerd is besloten om de feestweek in 2014 niet te organiseren. In 2015 (135 jaar bestaan van Vledderveen) zal weer flink worden gefeest!

Voorlopige planning, kan nog worden veranderd:

11 maart          Workshop Evelien Popken

09 april             Knutselactiviteit voor kinderen in de basisschoolleeftijd (Pasen)

12 april             Schoonmaakactie van de bermen en dergelijke

12 april             Gezellige avond in café Bos

17 mei              Kindermiddag

?? mei              BBQ

13 juni              Voetbal Nederland – Spanje in café Bos

Juni                  speurtocht voor jeugd van 4 tot 16 jaar

Juli                   Voetbal in café Bos optie bij het bereiken van de Kwart finale 4/5 juli / halve finale 8/9 juli of de finale op 13 juli

September        knutselmiddag voor basisschool kinderen

Sept/okt:          voor de meiden van 12 tot 16 ( of 20) jaar. Kappersmiddag, mooie kapsels, styling, nagels lakken, visagie, eventueel worden foto’s gemaakt. In de kapsalon Haarscherp van Annelies en Mariette.

Sept/okt:          Dart toernooi in café Bos met uitleg van Hans Bos

13 september    Rommelmarkt

25 oktober        Schoonmaakactie van de bermen en dergelijke

November         Sint Maarten

22 november     Gezellige thema avond in café Bos (Sinterklaas in de kroeg)

29 november     Sinterklaasmiddag voor de kinderen

Bij de rondvraag worden geen vragen gesteld.

Het bestuur wil activiteiten meer gaan aankondigen via de mail, en minder flyers rondsturen, omdat er vaak pas aangemeld wordt als er een mail gestuurd wordt, mede ook om de drukkosten te drukken.

Daarna sluit Hans de vergadering en bedankt eenieder voor de fijne vergadering. Hij ziet graag iedereen terug bij een van de activiteiten. Na de pauze volgt er een bingo.

Er wordt fanatiek gespeeld en de royaal beschikbaar gestelde prijzen vinden gretig aftrek.

De prijzen zijn beschikbaar gesteld door: café Bos, Tuincentrum en cadeaushop Veldhuis, Hoveniersbedrijf Veldhuis, Kapsalon Haarscherp, pedicure Gaby Koster, pedicure Jume Bach, slagerij Hemmen, Koopman Mechanisatie, Transportbedrijf Niezen, EHBP Remco Vegting, Albert Dubben, kwekerij Krops, Juwelier Mulder, supermarkt Attent, Firma Schuitema.

Alleen de bon van Haarscherp kan Roelie Meijer niet bekoren, hij geeft de bon terug en wat gebeurt er: aan het eind van de avond wordt de bon verloot en krijgt hij hem alsnog! Hilariteit alom!

De hoofdprijs, beschikbaar gesteld door bestuurslid en penningmeester Lida Schnieders, van Euronics Leeuw, in Borger, wordt gewonnen door Gerwin Lichtenberg.

Het was weer een zeer geslaagde avond! Meer foto's zijn te zien in het desbetreffende fotoalbum!