De dorpsvisie...

Vledderveen in beweging

januari 2010

 vledderveen

Inleiding

In het voorjaar van 2007 werd in de jaarvergadering van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Vledderveen, op voorstel van het bestuur, besloten een werkgroep in te stellen met als taak een dorpsvisie voor Vledderveen te ontwikkelen.

Er was behoefte aan een beter en vooral breder inzicht in wat er allemaal speelt in het dorp, wat de inwoners bezig houdt en hoe daarop in te spelen. Dit kwam met name naar voren in de contacten van Plaatselijk Belang met de gemeente over een aantal actuele ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid en openbare verlichting.

De werkgroep is medio 2007 van start gegaan met het maken van een eigen sterkte- en zwakteanalyse voor ons dorp. Daarnaast heeft zij zich georiënteerd op twee vragen:

 1. Welke ontwikkelingen spelen zich af op de verschillende niveaus om Vledderveen heen en hebben wellicht meer of minder invloed op onze dorpsvisie?

Op gemeentelijk niveau was op dat moment o.a. de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan Landelijk Gebied en het Beleidsplan Openbare Verlichting actueel. En op provinciaal niveau werd gewerkt aan de herziening van het Provinciaal Omgevings Plan (POP). Hiernaast is contact onderhouden met de Vereniging van Groninger Dorpen (VGD) om te bezien of hun ervaringen ons verder konden helpen.

 2. Hoe gaan we de inwoners betrekken bij onze zoektocht? Met andere woorden voor welke methodiek moeten we kiezen: enquête, discussie-, themabijeenkomsten etc.

Al met al heeft de beantwoording van deze vragen en vooral de tweede vraag veel meer tijd gevergd dan voorzien. De werkgroep meende dat professionele hulp in dezen noodzakelijk was en het daarbij behorende prijskaartje vormt dan al gauw een struikelblok bij een voortvarende aanpak.

In de contacten met de gemeente bleken er in 2008 mogelijkheden voor hulp via de op gemeentelijk niveau nieuw opgezette organisatievorm Wijkaanpak Stadskanaal. Hulp, die in 2009 vorm gegeven kon worden en waarvan wij dankbaar gebruik hebben gemaakt.

Zo werd met ondersteuning van Wijkaanpak in juni 2009 een klankbordbijeenkomst met inwoners en genodigden gehouden. ‘Zorgen’ zijn daarbij ruimschoots geuit en ‘dromen’ verwoord. Met de resultaten van deze sessie is de werkgroep vervolgens weer aan de slag gegaan en het resultaat daarvan treft u hierna aan.

 

Begripsbepaling

Wij spreken over het dorp Vledderveen. Dit in tegenstelling tot de mensen die menen dat de gemeente Stadskanaal slechts de drie dorpen Onstwedde, Alteveer en Mussel (de OAM dorpen) in het buitengebied kent.

Weliswaar is Vledderveen een klein dorp, maar het onderscheidt zich met haar eigen karakter dusdanig van de overige plaatsen in de gemeente, dat het ook haar eigen specifieke aandacht behoeft. Op dat eigen karakter gaan wij in het volgende hoofdstuk nader in.

Dit wordt ook van gemeentewege erkend, en onderstreept door het volgende citaat, dat sinds enige tijd in de gemeentegids is opgenomen:

“Vanaf 1 maart 2009 wordt Vledderveen, met ongeveer 300 inwoners, officieel als woonplaats aangeduid.”

De werkgroep hanteert voor het dorp Vledderveen de volgende definitie:

'Alle aan de volgende wegen liggende percelen met de daarop aanwezige woningen en overige gebouwen,

de aldaar ingeschreven bewoners en activiteiten':

Waterschapsweg, Vledderweg, Vledderkanaal, 3de Oomsberg, Ontsluitingsweg/ Aviaweg

 
Beeld van het huidige Vledderveen

Vledderveen telt een inwonersbestand van ruim 300 en het aantal woningen bedraagt 115. Een nadere analyse leert ons dat de verhouding man/vrouw ten opzichte van de cijfers voor de totale gemeente en voor Nederland iets afwijkt (naar verhouding meer mannen).

De samenstelling van de bevolking naar leeftijd ziet er als volgt uit:

0 tot 14 jaar:    16 %

15 tot 24 jaar: 11 %

25 tot 44 jaar: 27 %

45 tot 64 jaar: 35 %

65 jaar en ouder: 11 %

 

De verhouding naar soorten huishouden en een vergelijking op dat punt met het gemeentelijk en landelijk cijfer laat het volgende beeld zien:

                                        Vledderveen                  Stadskanaal                        Nederland

 •  eenpersoonshuishoudens             19%                             30%                            35%
 •  huish. zonder kinderen                                        34%                              34%                                                   34%
 •  huish. met kinderen                                              47%                                               36%                           35%

Wij beperken ons op deze plaats tot de meest relevante dan wel opvallende cijfers. Nadere gegevens zijn opgenomen in de bijlage (Kenmerkende cijfers over Vledderveen). Alhoewel deze gegevens enigszins gedateerd zijn (2006 en 2007) mogen ze, gelet op de ontwikkelingen gedurende de laatste twee jaren in ons dorp, zeker kenmerkend en relevant genoemd worden.

De samenstelling van de bevolking wordt enerzijds bepaald door de oorspronkelijke en van oudsher in het dorp opgegroeide en gesettelde Vledderveners. Anderzijds zijn ook veel huidige inwoners in de laatste decennia van elders in Vledderveen neergestreken met als voornaamste motief de rust en de ruimte.

Voordeel daarbij is voor veel inwoners de bereikbaarheid van veel voorzieningen op korte afstand (Stadskanaal, Musselkanaal).

Kenmerkend voor Vledderveen is toch wel het landelijke en vooral agrarische karakter. Naast akkerbouw en (inmiddels op zeer beperkte schaal) veeteelt vinden we er echter ook andere bedrijvigheid in verschillende vormen, zoals een tuiniers-, schoonmaak- en transportbedrijf, sierviskwekerij, geitenmelkerij, pedicures, organisatieadviesbureau, etc.

Naast dit alles kunnen we natuurlijk niet heen om de aanwezigheid van het Geluidsportcentrum, ook wel lawaaisportcentrum genoemd, in Vledderveen. Op de betreffende locatie, aan de rand van het dorp, hebben de Vliegclub Westerwolde, de Motorsportclub MRTO Vledderveen en de Kart Club Noord Nederland hun plaats gevonden.

De bedrijvigheid, die hun activiteiten met zich mee brengt, is zeker van invloed op het wonen en leven in ons dorp.

Qua openbaar vervoer zijn de inwoners van het dorp aangewezen op de Buurtbus. Nadere details over deze (goed georganiseerde) dienstregeling tussen Sellingen en Stadskanaal treft u aan in de bijlage.

Daarnaast is het mogelijk om op werkdagen ’s morgens vroeg om even voor zeven uur bij Café Veldzicht op de lijndienst (schoolvervoer) naar Stadskanaal te stappen en daar  eventueel voor andere bestemmingen over te stappen.

Het eerdergenoemde eigen karakter van het dorp heeft vooral te maken met het gegeven dat er in het dorp geen scholen (meer) zijn en dat ook geen sport- en culturele verenigingen actief zijn. De enige verenigingsverbanden die we tellen en die activiteiten ontplooien zijn de evangelisatievereniging Jeruël en natuurlijk de vereniging voor Plaatselijk Belang.

En, om tenslotte nog maar eens te onderstrepen dat we echt een dorp zijn, Vledderveen heeft een “Kerk en een Kroeg”. In dit verband mag de belangrijke functie van Café Veldzicht als ontmoetingsplaats voor de activiteiten van Plaatselijk Belang niet onvermeld blijven.

 

Werkwijze

“Wat vinden de inwoners van hun dorp Vledderveen”. Wat houdt hen bezig, wat kan er anders en waar moet het anders en vooral beter”.

De vraag stellen is één, maar hoe krijg je er een goed antwoord op. In de contacten met de gemeente bleken er mogelijkheden voor hulp via de op gemeentelijk niveau nieuw opgezette organisatievorm Wijkaanpak Stadskanaal. Hulp, die in juni 2009 vorm is gegeven bij de organisatie van een klankbordbijeenkomst met een representatieve afspiegeling van de inwoners van ons dorp.

Een vergelijkbare bijeenkomst werd eerder door Wijkaanpak georganiseerd in Alteveer en Musselkanaal. De werkgroepleden waren te gast bij de klankbordbijeenkomst in Alteveer en werden enthousiast over de werkwijze en het resultaat van die avond.

Wel is ons vanuit de gemeente te verstaan gegeven, dat de prioriteit bij Wijkaanpak op dit moment niet bij Vledderveen ligt en dat hun bijdrage zich vooralsnog zou beperken tot de uitvoering van de methodiek tijdens de klankbordbijeenkomst.

Er kan binnen Wijkaanpak nu eenmaal niet gelijktijdig en op alle fronten binnen de gemeente Stadskanaal aan de slag gegaan worden en daarom is in de beginfase gekozen voor projecten in de wijken Maarsstee, Parkwijk en de plaatsen Alteveer en Musselkanaal.

Desalniettemin staat Wijkaanpak open voor initiatieven vanuit de wijken en dorpen zelf en is er zeker de intentie om daarbij waar mogelijk te ondersteunen.

Dit alles betekent dat voor de uitwerking van de resultaten van de klankbord bijeenkomst en verdere actieplannen de bal dus bij de werkgroep Dorpsvisie, dan wel bij het bestuur van Plaatselijk Belang ligt.

Om tot de eerdergenoemde representatieve afspiegeling van inwoners te komen is door de werkgroep  een lijst opgesteld met ruim dertig voor de klankbordbijeenkomst uit te nodigen personen. Daarbij is gekeken naar de verdeling mannen en vrouwen, leeftijd, lang dan wel kort hier wonend, werkzaamheden, activiteiten, etc.

Naast een schriftelijke uitnodiging voor de bijeenkomst zijn alle genodigden ook persoonlijk door een werkgroeplid benaderd. Deze werkwijze is gekozen om zeker te kunnen zijn van een minimale opkomst van 15 tot 20 inwoners. Van de op deze wijze uitgenodigde inwoners hebben 28 hun medewerking toegezegd.

Het stond overige belangstellenden eveneens vrij de bijeenkomst te bezoeken en een bijdrage te leveren.

Hiernaast werd een bestuursafvaardiging van de “gebruikers” van het geluidsportcentrum en van Plaatselijk Belang Mussel uitgenodigd om als toehoorders kennis te nemen van hetgeen deze avond ter sprake kwam.

De besturen van alle drie eerdergenoemde verenigingen maakten van onze uitnodiging gebruik.

Uiteindelijk waren in totaal een kleine 50 personen tijdens de klankbordbijeenkomst present.

In de klankbordbijeenkomst is op ludieke, maar zeker serieuze wijze onderzocht waar Vledderveen zich zorgen over maakt en waar Vledderveen over droomt. Dit gebeurde in twee rondes:

In de eerste ronde hebben de deelnemers op post-it briefjes aangegeven waar men zich met betrekking tot Vledderveen zorgen over maakt. Deze briefjes zijn, gerangschikt naar onderwerp, aan de wand gehangen. Door het bijplakken van gekleurde stickers kon iedereen vervolgens aangeven welk onderwerp hij het belangrijkste vond. Daarna volgde een op gelijke wijze uitgevoerde ronde waarbij de deelnemers aangaven wat hun dromen over Vledderveen waren.

 

Resultaten

Hierna volgt een door de werkgroep uitgevoerde analyse van de zorgen en dromen, zoals die door de inwoners werden aangegeven en in beeld gebracht. Het volledige overzicht van de zorgen en dromen en de daarop afgegeven scores treft u aan in de bijlage.

In eerste instantie zijn de resultaten uitgewerkt naar vier duidelijk te onderscheiden hoofdthema’s. Deze thema’s zijn zowel bij de scores voor de zorgen als die voor de dromen herkenbaar.

Vervolgens geven wij een tweetal aandachtspunten aan die min of meer als een rode draad terugkeren.

Tenslotte sluiten we dit overzicht van de resultaten af met een duidelijk positief signaal.

Hoofdthema´s

-  Onderhoud openbare ruimte (groen en grijs):

De staat van onderhoud aan fietspaden en bermen baart vele inwoners zorgen.

Met name de kuilen langs en het daarmee gepaard gaande grind op de wegen is menigeen een doorn in het oog. Weliswaar worden hier regelmatig herstelwerkzaamheden gepleegd maar aan de effectiviteit hiervan wordt ernstig getwijfeld en er worden alternatieven aangedragen.

-  Verkeersveiligheid:

De hoge snelheden van het verkeer op de doorgaande wegen (Waterschapsweg,  3de Oomsberg, Ontsluitingsweg) zijn voor velen een dagelijkse ergernis. Gepleit wordt voor een aanpak van de aansluiting Waterschapsweg/Ontsluitingsweg en voor overige snelheidsbeperkende maatregelen.

Hiernaast wordt de aanleg van een fietspad aan de Ontsluitingsweg als een dringende noodzaak voor de verhoging van de verkeersveiligheid gezien.

-  Geluidshinder:

Bronnen van ergernis over lawaai zijn het verkeer en het geluidsportcentrum.

Verkeerslawaai, dat veelal gekoppeld is aan de hiervoor genoemde veel te hoge snelheden.

Wat het geluidsportcentrum betreft gaat het met name om de activiteiten van de Motor- en Kartclub. Gepleit wordt voor oplossingen, zoals een betere en hogere geluidswal, die erop gericht zijn de aanwezige hinder binnen de (wettelijke) normen te houden.

-  Overlast en netheid:

Afval in bermen en op fietspaden wordt als zeer storend ervaren en past niet bij de algemene behoefte aan een net en schoon dorp. In dit verband wordt ook de verwaarlozing van leegstaande woningen in het dorp genoemd.

Hiernaast bestaat veel ergernis over de wijze waarop met ons mooie Vledderbos wordt omgegaan. De staat van onderhoud van (de voorzieningen in) het bos en het gemis aan voorzieningen als bijvoorbeeld degelijke prullenbakken werden daarbij genoemd.


 

Onderwerpen die niet onder de genoemde hoofdthema’s te rangschikken zijn, dan wel incidenteel en laag scoorden:1.

 1. Openbare verlichting:

Kennelijk bestaat er vertrouwen dat het nu met de openbare verlichting in Vledderveen bij de uitvoering van het nieuwe beleidsplan goed komt.2.

 2. Voorzieningen:

Variërend van speeltuin voor kinderen, openbaar vervoer, pinautomaat tot aula en/of begraafplaats bij de kerk.3.

 3. Hoogspanningsmasten en kabels:

Haal deze beeldvervuilers in het landelijk landschap weg en leg ze onder de grond.4.

 4. Jeugd:

Genoemd werden een plek voor de jeugd en de behoefte aan woningen voor starters.5.

 5. Toerisme/recreatie:

Ondersteun het toerisme en onderzoek mogelijkheden voor vissen (Vledderbos) en pleziervaart.

Ook zorgen over de ontwikkelingen aan de Kettingwijk (hippisch centrum) en de op handen zijnde zandwinning aldaar.

Aandachtspunten:

 •  Behoud van landelijk karakter, rust en ruimte:

Naar verhouding veel hartenkreten gaan over dit aandachtspunt, zoals behoud van het open landschap en vooral de bekende vergezichten. Behoud en stimuleer daarom ook het agrarisch bedrijf.

Geef aandacht aan het behoud van de aanwezige natuur en stimuleer mogelijke uitbreiding van bosaanplant.

Er zijn eveneens geluiden die er voor pleiten het water terug te brengen in Vledderveen en de oude kanalen te herstellen.

 • Sociale Samenhang:

enk aan en om een ander, sociale controle kan ook positief zijn en zorg met elkaar voor een vriendelijke en gastvrije omgeving. Er is behoefte aan gezamenlijke (feest)activiteiten.

Plaatselijk Belang moet vooral actief blijven.

 • Positief signaal

Een opvallend resultaat van onze gezamenlijke zoektocht is zeker de uiting van tevredenheid die de inwoners geven over het dorp. Enkele citaten van de uitspraken:

 •       “Vledderveen is mooi zoals het is”
 • “Ik wil hier nooit meer weg”
 •       “Een prima ontspanningsoord, moet zo blijven, behoud van de mooie woonomgeving”
 • “Op een paar puntjes na is Vledderveen gewoon goed”
 •       “Alles waar ik over droom is hier al voor wat betreft het woongenot”

Het hiermee afgegeven signaal is in die zin opmerkelijk omdat het bij vergelijkbare avonden in de gemeente Stadskanaal, uitgevoerd door Wijkaanpak, nog nooit op een dergelijke wijze geuit is.

 

Dorpsvisie Vledderveen

Rekening houdend met het voorgaande komen wij als werkgroep tot de volgende dorpsvisie voor Vledderveen in de komende jaren:

Vledderveen wil een dorp zijn met een agrarisch karakter, waarin rust, ruimte, veiligheid en sociale samenhang de kernbegrippen zijn.

Hoofdlijn voor de ontwikkelingen met betrekking tot ons dorp zal gericht moeten zijn op behoud van het goede en van de sterke punten. Met die achtergrond zullen we in algemene zin en naar vermogen alert dienen te zijn op bedreigingen die een aanslag kunnen vormen op dat goede en op die sterke punten.

Bij het goede van Vledderveen benoemen wij expliciet het agrarische karakter met de daarmee gepaard gaande open vlakten, de fraaie vergezichten, de ruimte en de rust die het dorp kenmerkt.

Verbeteringen zijn gewenst tot zeer gewenst en noodzakelijk waar het gaat om die pijnpunten die op dit moment al een bedreiging vormen. Wij doelen daarbij op:

 •       Onderhoud van de openbare ruimte (groen en grijs)
 •        Verkeersveiligheid
 •       Geluidshinder
 •       Overlast en netheid

Op deze punten zal op korte termijn actie ondernomen moeten worden en reeds bestaande acties zullen met aller inzet tot een goed einde gebracht moeten worden.

De afhankelijkheid van derden, zoals de gemeente, gebruikers geluidsportcentrum, Staatsbosbeheer, de bedrijven vergt een goede afstemming en verhouding met deze partijen, waarin Plaatselijk Belang een cruciale en stimulerende rol dient te spelen.

In dit verband wijzen we eveneens op de noodzaak dat de inwoners van Vledderveen in gezamenlijkheid gaan staan voor de belangen van hun dorp. Als we met elkaar iets willen behouden dan wel verbeteren, dan zal dat in eerste instantie vanuit het dorp zelf opgepakt moeten worden.

Dit vraagt om een breed gedragen dorpsgevoel en een sterke gemeenschapszin.

Plaatselijk Belang dient daarin haar verantwoordelijkheid als aanjager en procesbewaker op zich te nemen.

Op basis van de hierboven geformuleerde Visie is een actieplan opgesteld, dat u hierna aantreft. Daarbij is dezelfde onderverdeling naar hoofdthema’s en aandachtspunten gevolgd, zoals die ook in het hoofdstuk Resultaten is gehanteerd.

 

Actieplan

                            

Verkeersveiligheid

 

Doel

Actie

Wat nodig

Wie

Wanneer

Aanleg fietspad Ontsluitingsweg.

Overleg met de gemeente. Is het mogelijk om financieel gebruik te maken van het geldpotje voor aanpassing kruispunt.

Inhoudelijk onderbouwd stuk.

 

Werkgroep verkeersveiligheid,

bestaand uit inwoners, afvaardiging gemeente en afvaardiging Plaatselijk Belang.

Realisatie fietspad

2010/2011.

Verbetering kruispunt waterschapsweg ontsluitingsweg.

Gemeente is bereid om hierin te investeren en mee te denken.

Financiën, verschillende mogelijkheden bekijken.

Werkgroep verkeersveiligheid bestaand uit inwoners,  afvaardiging gemeente en afvaardiging Plaatselijk Belang.

Realisatie verbetering kruispunt 2010/2011.

Snelheidsbeperking doorgaande wegen.

Overleg gemeente over maatregelen die al gepland zijn.

 

Mogelijke maatregelen onderzoeken en onderbouwen, afhankelijk van wat al gepland staat.

 

Werkgroep verkeersveiligheid, bestaand uit inwoners, afvaardiging gemeente en afvaardiging Plaatselijk Belang.

Realisatie aanpassingen 2010/2011.

Openbare Verlichting.

Uitvoeren beleidsplan Openbare verlichting gemeente.

Beleidsplan.

Gemeente Stadskanaal.

 

Onderhoud Openbare Ruimte

            

Doel

Actie

Wat nodig

Wie

Wanneer

Onderhoud fietspaden.

 

 

Schouwpunten benoemen, 4 keer per jaar schouwen.

 

Bestuur Plaatselijk Belang benoemt schouwpunten.

 

Werkgroep Onderhoud openbare ruimte zal 4 keer per jaar schouwen en in overleg blijven met een afvaardiging van de gemeente.

 

Werkgroep bestaat uit afvaardiging gemeente, bewoners, afvaardiging bestuur Plaatselijk Belang.

 

2010 schouwpunten benoemd en februari 2010 eerste schouw.

Bermonderhoud,

Snoeien van bomen,

Overige aanplant,

Maaien van de bermen,

Onderhouden wegkanten.

 

Schouwpunten benoemen, 4 keer per jaar schouwen.

 

Sterk maken voor duurzame oplossing om te zorgen dat er geen/nauwelijks kuilen in de bermen komen.

 

Gemeente, transportbedrijven zand en grindhandel.

 

Bestuur Plaatselijk Belang benoemt schouwpunten.

 

Werkgroep Onderhoud openbare ruimte zal 4 keer per jaar schouwen en in overleg blijven met een afvaardiging van de gemeente. Werkgroep bestaat uit afvaardiging gemeente, bewoners, afvaardiging bestuur Plaatselijk Belang.

 

2010 schouwpunten benoemd en februari 2010 eerste schouw.

Gebrekkig regenafvoer

(blank staan van fietspad?).

 

Servicelijn gemeente Stadskanaal bellen.

 

Inwoner.

 

 


Geluidshinder

Doel

Actie

Wat nodig

Wie

Wanneer

Lawaaisportcentrum, geluid beperken.

 

Bestuur van lawaaisportcentrum

(kart en motorclub) laten vertellen wat de toekomstplannen zijn.

Aan de hand van deze informatiebijeenkomst kan een nader traject bepaald worden.

 

 

Het bestuur Plaatselijk Belang zal contact met het bestuur van het lawaaisportcentrum opnemen.

 

Eerste helft 2010.

Verkeerslawaai.

Zie bij verkeersveiligheid.

 

 

 

 

 

Overlast en netheid

                   

Doel

Actie

Wat nodig

Wie

Wanneer

Overlast  zwerfaval McDonald’s.

 

Overleg McDonald’s dan wel gemeente Stadskanaal.

 

Bestuur Plaatselijk Belang /wijkaanpak.

2010.

Dumpen van afval in de sloot.

 

Controle door en overleg met gemeente.

 

 

Bestuur Plaatselijk Belang / wijkaanpak.

 

Zwerfafval in de bermen (blikjes, boterhamzakjes e.d.).

Twee keer per jaar schoonmaakronde door inwoners (uiteraard met een lekkere maaltijd als beloning o.i.d.) .

 

Bestuur Plaatselijk belang.

Twee keer per jaar.

Honden- en Paardenpoep op fietspad.

Opruimen van de poep door de eigenaar.

Bereidwilligheid, fatsoen.

Verantwoordelijkheid van de eigenaar van het dier.

Na het ledigen van de darmen direct opruimen.

 

Rust en Ruimte

Doel

Actie

Wat nodig

Wie

Wanneer

Landelijk en agrarisch karakter behouden.

Actieve rol van Plaatselijk Belang bij plannen  van provincie en gemeente.

Kennis van de plannen van provincie en gemeente.

Bestuur Plaatselijk Belang.

Blijvend nodig.

 

Sociale samenhang

                     

Doel

Actie

Wat nodig

Wie

Wanneer

Grotere sociale samenhang.

 

Uitvoering huidige activiteiten bestuur plaatselijk belang.

 

 

Actief bestuur, en voldoende vrijwilligers om activiteiten mee te dragen.

Inwoners Vledderveen en plaatselijk belang.

Blijvend nodig.

 

 

 

 

Grotere sociale samenhang.

 

Herbezinning op rol en activiteiten.

Actief bestuur, en voldoende vrijwilligers om activiteiten mee te dragen.

Inwoners Vledderveen en plaatselijk belang.

2010.

Meer activiteiten voor de jeugd.

 

Activiteiten organiseren.

Weten wat gewenst en haalbaar is.

Werkgroep jeugdactiviteiten,

bestaand uit jongeren.

2010.

Speeltuin.

Haalbaarheid toetsen.

Draagvlak.

 

Initiatief neerleggen bij belanghebbende inwoners.

2010.

 

 

Overige:

     

Doel

Actie

Wat nodig

Wie

Wanneer

Voorzieningen: openbaar vervoer.

 

Uitzoeken wat er nu is en wordt dit als voldoende beschouwd.

 

 

 

2010.

Pinautomaat.

 

Niet haalbaar.

 

 

 

Fietsenstalling bij bushalte.

Overleg wijkaanpak en/of gemeente.

Fietsenstalling.

Bestuur Plaatselijk Belang.

2010.

Ontbreken starters woningen voor jongeren/bouwmogelijkheden.

Geen actie.

 

 

 

Hoogspanningsmasten en kabels

Geen actie op dit moment.

 

 

 

Aula en/of begraafplaats bij de kerk.

 

Geen actie.

 

 

 

Mogelijkheden voor vissen (Vledderbos) en pleziervaart

Geen actie.

 

 

 

 

Tot Slot

 

Voor de werkgroep Dorpsvisie komt hiermee een eind aan de zoektocht naar het antwoord op de vraag wat de inwoners van Vledderveen van hun dorp vinden. Wij hebben deze tocht met veel plezier afgelegd en kijken in tevredenheid terug op het verloop daarvan.

 

Deze nota is opgesteld vanuit datgene wat we van de inwoners van Vledderveen te horen hebben gekregen. Vooral het daarbij aanwezige enthousiasme en de getoonde inzet heeft het werk voor ons een stuk lichter gemaakt.

 

We hopen dat deze nota een aanzet zal zijn voor een nog mooier dorp Vledderveen. Duidelijk is dat daarbij diezelfde enthousiaste inzet van de inwoners hard nodig blijft en als werkgroep rekenen wij daar op.