dinsdag 25 oktober 2011 21:05

Werkgroepen vergadering 05-10-2011

door  Ine Bles

Op 5 oktober was er een werkgroepnoverleg met het bestuur Plaatselijk Belang en Sandra Vos van Wijkaanpak.

  • Hieronder volgt de samenstelling van de werkgroepen met eventuele wijzigingen.

Werkroep OOR: Lenie van Bree, Geert Koster, Johan Alders. Mariëtte zit in deze werkgroep namens het  bestuur.

Werkgroep Verkeersveiligheid: Fred Meijer,Herwin Luikens, Gert Jan Starke en Hans van Bree. Piet Dekkinga vanuit het bestuur.

Werkgroep jeugdactiviteiten is samengegaan met werkgroep kinderactiviteiten: Jannie Moorlag, Ronald Lichtenberg, Irma Veldhuis, Jolanda Wilts vanuit het bestuur. En als nieuw werkgroeplid: Hanneke Starke. Bernard Moorlag is niet meer actief voor deze werkgroep.

De belangrijkste onderwerpen / werkzaamheden / acties uit de verschillende werkgroepen:

Werkgroep Verkeersveiligheid

Het bestuur werd door bewoners erop geattendeerd dat er lantaarnpalen aan de Waterschapsweg weggehaald werden en nieuwe geplaatst werden aan het fietspad bij de Waterschapsweg. Jan heeft contact opgenomen met Henk Ensing. De gemeente had hier geen opdracht voor gegeven en heeft per direct het werk stop laten leggen. De opdracht was om het kruispunt Waterschapsweg/Ontsluitingsweg te voorzien van verlichting. Deze opdracht is ook afgewerkt.

Tijdelijke markering is aangebracht, witte verlichting bij kruispunt café en Fred Meijer is geplaatst. Nieuwe slijtlaag en definitieve markering volgt nog.

Henk Ensing heeft het voorstel gedaan om een proef met markeringsborden plaats te laten vinden in Vledderveen. Bestuur en werkgroepen vinden dit goed. Jan zal dit kort sluiten met Henk Ensing.

Het beleidsplan is aangepast. Henk Ensing zal aan het bestuur en de werkgroepen een uiteenzetting geven van het aangepaste beleidsplan, dit vindt plaats op dinsdag 25 oktober.

De legoblokken staan nu bij de ingang van Vledderveen (ontsluitingsweg/Vledderweg). Dit heeft een snelheidsbelemmerende werking. Er is nog geen reactie gekomen op het verzoek om de glasbak te verplaatsen.

 

Werkgroep jeugd-kinderactiviteiten

De spooktocht was zeer geslaagd. Goede inzet van vrijwilligers uit en buiten Vledderveen.

De deelnemers hebben ook veel angsten uitgestaan en lol gehad.

Op 8 oktober zal het schat zoeken in het Vledderbos plaats vinden voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Op 30 november intocht van Sinterklaas.

Voor het opzetten van een jop (jeugd ontmoetingsplek) is geen animo vanuit de jeugd. Indien er in de toekomst wel animo voor is zijn er genoeg fondsen om de financiën te regelen.

 

Werkgroep onderhoud openbare ruimte

Het bestuur en de werkgroep is ontevreden over de groenschouw. De afspraak was dat op basis van de aangeleverde schouwpunten door de werkgroep de schouw plaats zou vinden. In de praktijk hanteert de gemeente haar eigen bedachte schouwpunten. Het plaatselijk belang bestuur heeft haar ontevredenheid verwoord in een memo opgesteld en deze naar de gemeente verzonden. Deze memo is binnen wijkaanpak besproken.

Sandra geeft aan dat de gemeente na het wegzetten van een opdracht zich niet meer bezighoudt met de uitvoering. Dat hierdoor problemen ontstaan wordt steeds duidelijker. Het beleid is blijkbaar correct omschreven, maar het hapert nogal aan de uitvoering van het beleid.

Sandra geen het advies om contact op te nemen met Elzo Huiting. Hij is verantwoordelijk voor beleid en uitvoering.

 

Actiepunten Punten Plaatselijk Belang

  1. 1. Het hippisch centrum: er is een nieuwe exploitant. Er moeten eerst 50 woningen verkocht zijn, voordat er met de bouw wordt begonnen. Eventuele zandafgraving en bouwen van woningen zal niet eerder plaats vinden dan voorjaar 2012. Vanuit bestuur PB is in het najaar van 2010 een zienswijze ingediend bij de gemeente.
  1. 2. Het bestuur heeft nog geen contact gehad met het geluidssportcentrum aangaande gezamenlijke actie voor het fietspad, blijft aandachtspunt. Uit informeel contact met Harrie Timmerman (kartcentrum) blijkt dat zij open staan voor samenwerking. Zij zijn ook bereid om een financiële bijdrage te geven aan activiteiten van plaatselijk belang/werkgroepen.
  2. 3. Volgen van ontwikkelingen: Aanvraag uitbreiding/bouw van mestvarkens aan de Ondersteveenweg. Uitbreiding kippenstal in Vledderhuizen.

Rondvraag

Ine complimenteert de werkgroep jeugd met het mobiliseren van de vrijwilligers voor de spooktocht.

Ronald geeft aan dat de voorrangssituatie fietspad bij het kruispunt bij Fred onduidelijk is. Jan neemt dit punt mee naar Henk Ensing.

Jannie hoopt dat Koopman ieder jaar zijn perkplantjes van de gemeente krijgt. Bestuur neemt dit punt mee in het overleg met Elzo Huiting.

 

Afspraken:

Jan Dost: datum plannen met Henk Ensing uiteenzetting beleidsplan

Lantaarnpalen die weggehaald zijn mogelijkheid tot herplaatsen

Verlichting waterschapsweg nr 26 is stuk

Voorrangsaanduiding fietspad kruispunt Fred (deze 4 punten mailen naar Henk)

Bestuur: Contact opnemen met Elzo Huiting groenschouw en perkplantjes Koopman

Werkgroepleden informeren over de voortgang integrale wijkschouw

Contact opnemen geluidssportcentrum

Werkgroepen: Evalueren van de doelen van de werkgroepen, wat hebben we bereikt, waar willen we naar toe.