zaterdag 19 maart 2011 21:38

Nieuws uit de werkgroepen

door  Ine Bles

Op 21 februari zijn de werkgroepen bijeen geweest met een afvaardiging van het bestuur Plaatselijk Belang.

De belangrijkste punten:

Algemeen:

Eind vorig jaar is de integrale wijkschouw gehouden, de terugkoppeling naar Anneke Boiten is uit naam van het bestuur PB gedaan en de werkgroepen zijn hier niet actief bij betrokken. Aan het einde van 2010 is een concept door Anneke gemaild naar PB, hierop is ook weer door de bestuursleden PB op gereageerd naar de gemeente. Sandra Vos heeft voor aanvang van de vergadering de exemplaren integrale wijkschouw  aan Jan overhandigd en geeft ook direct aan dat er een hoog gehalte aan groenschouw in is opgenomen, dit wordt nu nog individueel door de werkgroep onderhoud openbare ruimte behandeld maar het is wel de bedoeling dat dit in de toekomst wordt opgenomen in de integrale schouw. De volgende integrale schouw zou in het voorjaar van 2012 weer plaatsvinden. Actiepunten Plaatselijk Belang:

 • Stand van zaken omtrent het hippische recreatiecentrum, bestuur PB geeft aan momenteel niet op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen.
 • De schoonmaakactie zal zeer zeker een vervolg hebben, gezien het succes. In de integrale wijkschouw is ook het punt naar voren gekomen of wij van de gemeente een aantal prikstokken in bruikleen mogen hebben gezien er vrijwilligers zijn die vaker willen prikken.
 • De ontwikkelingen omtrent de feestweek worden nader bekend gemaakt. De eerste gesprekken voor vergunningen zijn al op het gemeentehuis besproken.

Werkgroep Jeugdactiviteit

 • Door Sandra Vos is aangeboden nog een contactpersoon door te geven, dit  is Elly Verhoeven zij is van Welstad. De werkgroep heeft inmiddels contact met haar gehad. Er is met name gesproken over de hangplek , het opstellen van een plan van aanpak en het houden van een enquête.
 • In maart nog iets voor de jeugd wordt georganiseerd en natuurlijk is het voornemen om de zeskamp in de eventueel voorgestelde feestweek door het succes van 2010 wederom te houden.
 • Bernard heeft een Hyves pagina aangemaakt voor jeugd van het dorp, dit zal Jan ook meenemen ter kennisgeving in de jaarvergadering en wellicht dat dit ook als vermelding op de nieuwe website kan. www.vledderjeugd.hyves.nl
 • Het Leader 4 Jongerenproject. Hierover wordt door Sandra Vos informatie doorgespeeld aan de werkgroep, met name hoe er subsidie kan worden aangevraagd.

Werkgroep verkeersveiligheid:

 • Het fietspad langs de Ontslutingsweg heeft nog wel een hoge prioriteit, maar qua financiële mogelijkheden is het nu voor de gemeente geen optie. Henk Ensing adviseert wel dit goed in de pen te houden en door te schuiven naar 2012. Wellicht ook een optie om dit mee te nemen in de integrale schouw.
 • De ontwikkeling voor het aanpakken van de drietal kruispunten ligt momenteel stil gezien weeromstandigheden, zodra er geen vorst meer wordt voorspeld gaat men hiermee aan de slag. de financiering voor alle drie de projecten is rond.
 • In het kader van verkeersveiligheid is het de bedoeling dat in het voorjaar contact met het geluidsportcentrum wordt opgenomen om bovengenoemde plannen te bespreken en dan met name het fietspad. Er wordt in eerste instantie gekozen om dit vanuit het bestuur te doen. Wellicht later een afspraak met betrokken partijen en werkgroepleden.
 • Het verhaal omtrent de berm-/grastegels is niet in de integrale wijkschouw opgenomen, de werkgroep houdt dit in de gaten.

 

Werkgroep onderhoud openbare ruimte:

 • In 2011 wordt opnieuw begonnen met de groenschouw.
 • Daarbij is op 21 februari jl. een evaluatie geweest ten aanzien van de inventarisatie van 14 mei 2010, waar op het format is aangegeven welke zaken inmiddels zijn aangepakt en welke in het voorjaar dienen opgepakt te worden. We kunnen concluderen dat in het gehele dorp snoeiwerkzaamheden zijn verricht aan de bosschages ( echter is dit niet bepaald nauwkeurig verricht).
 • Er wordt hiervan melding gedaan naar het service nummer van de gemeente.
 • Momenteel zal de werkgroep de reactie van gemeente omtrent de stukken moeten afwachten, zodra er een reactie bekend is zal dit terug worden gekoppeld.
 • Jan geeft nogmaals aan dat het zeer van belang is, als je ergens mee zit je ook een melding bij het servicenummer maakt.