zondag 03 juni 2012 12:19

Verslag vergadering werkgroepen en bestuur 20-03-2012

door  Ine Bles

Verslag plenaire bijeenkomst werkgroepen Vledderveen in beweging

Dinsdagavond 20 maart 2012.

Alle werkgroepen en ook het bestuur zijn voldoende vertegenwoordigd.

De belangrijkste onderwerpen vanuit de verschillende werkgroepen:

Werkgroep Verkeersveiligheid

Piet: alle aanpassingen en werkzaamheden hebben langer op zich laten wachten dan verwacht, toegezegd, en sterker nog, ze zijn nog steeds niet afgerond. Verlichting is op dit moment klaar, voor wat betreft fase 1. Café Bos heeft op eigen initiatief extra lantaarnpalen geplaatst. Piet heeft diverse keren met Henk Ensing gemaild, soms in niet mis te verstane bewoordingen, over verkeersaanpassingen, belijning en dergelijke, met name vanwege het steeds terugkerende uitstel. Het verhaal over het aangeven van de bebouwde kom is nog steeds niet duidelijk. In principe zou er pas geëvalueerd kunnen worden als alles klaar is.

Jan vult aan dat we herhaaldelijk onze zorg hebben uitgesproken of de situatie er echt wel veiliger op geworden is. Hans oppert of het niet toch verstandig is om nu te evalueren ook al is alles nog niet klaar. Fred is inderdaad bang dat het ook nooit echt af zal zijn zodat evaluatie in de lucht blijft hangen.

Voorstel: evaluatie over 6 weken.

Jan vult nog aan wat er in het voorzittersoverleg besproken is t.a.v. verkeer en wegindeling e.d. aan de hand van de presentatie van het boekje: Openbare wegen in Stadskanaal, hierin staan duidelijke richtlijnen en afspraken o.a. over de wegindeling en verkeerssnelheid, over de bermconstructie: geen maatregelen, asfaltgranulaat of grasbetonstenen. Het boekje kan als aanvullend materiaal dienen voor de werkgroep.

Afspraak: Piet gaat Henk Ensing uitnodigen om te evalueren met de werkgroep, en vervolgens met de inwoners.

Werkgroep onderhoud openbare ruimte

Jan voert het woord bij afwezigheid van Mariëtte. De werkgroep heeft in september/ oktober de samenwerking met de gemeente m.b.t. de groenschouw opgezegd. Wel is bestuur in gesprek gebleven met Erwin Pereira en Elzo Huiting (nov. 2011) en met nieuwe manager ROB, Jakko Zwartsenberg (6 maart 2012), ook hiervan verkort verslag op de website.

Erwin heeft de zaken nu goed opgepakt, hij is zelf in januari met 2 deskundigen het dorp rond geweest en heeft aan de hand daarvan een plan gepresenteerd in een afspraak op 6 maart met de werkgroep OOR en het bestuur. Er zijn volgens afspraak ook tekeningen verstrekt aan Jan, die de werkgroep zelf kan gaan intekenen om de gewenste basis aan onderhoudsniveau van de bermen aan te geven.

Er ontstaat discussie over dit onderwerp. We willen een minimaal stuk onderhoud, er wordt al veel door de mensen zelf gedaan, waardoor de gemeente per saldo minder werk hoeft uit te voeren.

Afspraak: op zaterdag 31 maart, 10 uur, met een aantal mensen een rondgang maken door Vledderveen en vervolgens de kaarten intekenen, in ieder geval zullen Piet, Jan, Hans, Herwin, Fred en Gert Jan hier aan deelnemen.

Werkgroep jeugd-kinderactiviteiten

Jannie: Alles staat goed op de rails: a.s. woensdag knutselmiddag, in april een avond voor de oudere jeugd, in de feestweek de vrijdagavond met de sterkste man/ vrouw competitie en in september wordt ook nog een activiteit gepland.

Evaluatie en bijstelling visie

Tussen de regels door is er al wel gesproken over de doelstellingen/evaluatie:

De werkgroep Jeugd geeft aan dat de samenvoeging met de werkgroep kinderactiviteiten goed werkt. Gebleken is dat je nu meer mensen achter de hand hebt; de activiteiten worden steeds goed geëvalueerd en daardoor wordt er goed ingespeeld op de veranderde behoefte. Waar in het begin van de instelling van de werkgroep behoefte leek te zijn aan specifieke activiteiten voor oudere jeugd, zoals een hangplek, bleek dit later niet meer aan de orde. Door bij de activiteiten ook het hele dorp erbij te betrekken is er grote samenhang, en tevens bereidheid van oudere jeugd om te helpen bij kinderactiviteiten.

Voor wat betreft visie OOR en Verkeersveiligheid: alleen het fietspad aan de Ontsluitingsweg is nog echt een op te pakken punt (gezamenlijk met Geluidssportcentrum). Verder willen we graag dat de huidige maatregelen goed worden afgehandeld, houden wat we hebben, en borging van het op orde houden van de basiswaarden.

Van belang is om een en ander goed te evalueren met de inwoners.

Van de gemeente verwachten we daarin dat zij hun afspraken nakomen, en hun verantwoordelijkheid nemen.

Jan bedankt ieder voor zijn/ haar aanwezigheid en sluit de bijeenkomst.

Afspraak: De evaluatie wordt in klein comité voorbereid.