Inspraak gemeenteraadsvergadering 26 maart 2018

Inspraak gemeenteraadsvergadering 26 maart 2018

Afgelopen maandagavond heeft het Plaatselijk Belang Vledderveen gebruik gemaakt van haar inspraakrecht tijdens de gemeenteraadsvergadering op het agendapunt "Stadskanaal op Zon". Hieronder de tekst van onze inspraak:

De gemeente Stadskanaal heeft op 28 november 2017 een gebiedsvisie “Stadskanaal op Zon” gepubliceerd over de aanleg van zonneweides. Deze visie en de discussiebijeenkomst op 29 juni 2017 heeft helaas onvoldoende aandacht gehad in de communicatie naar de inwoners en Plaatselijk Belang Vledderveen.

Wij vragen ons af hoe heeft dit kunnen gebeuren! Hoe is het mogelijk dat een gebiedsvisie die zulke ingrijpende veranderingen van het landschap in en rondom Vledderveen kan hebben volledig aan onze aandacht is ontsnapt?
- Eén van de redenen kan zijn dat 2 van onze bestuursleden het afgelopen jaar ontzettend druk bezig zijn geweest met het project “Snel Internet”. Een project met een enorm belang voor de leefbaarheid van het buitengebied van de gemeentes Stadskanaal en Westerwolde.
- Daarnaast wordt, sinds oktober 2016, De Kanaalstreek in Vledderveen niet meer huis-aan-huis verspreid door een gebrek aan bezorgers.
- De website van de gemeente Stadskanaal houden we over het algemeen goed in de gaten, maar ook hier is de aankondiging niet opgevallen.
- Ook in het nieuwsarchief van de website van de gemeente is over de uitnodiging voor de discussiebijeenkomst op 29 juni niks terug te vinden. Uit de stukken blijkt bovendien niet hoeveel inwoners van de gemeente Stadskanaal op de twee discussiebijeenkomsten aanwezig waren.

Maar zelfs al zouden wij ons huiswerk niet zorgvuldig hebben gedaan. Waarom heeft niemand van de Gemeente Stadskanaal het initiatief genomen de dorpsverenigingen en wijkraden actief te informeren!

Stelt u zich eens voor… als alle zonneparken die in deze gebiedsvisie zijn opgenomen als potentieel gebied door zouden gaan, dan zou Vledderveen rondom omzoomd zijn door een aantal grotere en kleinere zonneparken.
Om draagvlak te creëren is het dan toch van belang om dat zorgvuldig en uitgebreid met je burgers te delen?

Op het moment dat we deze gebiedsvisie onder ogen kregen, was het al te laat voor inspraak en sturing. Toch hebben wij, als Plaatselijk Belang Vledderveen, besloten om zelf onze inwoners te informeren.
Afgelopen maandagavond 19 maart hebben wij vanuit het bestuur een informatieavond gehouden om de gebiedsvisie Stadskanaal op Zon toe te lichten.

Tijdens deze informatieavond waren 65 personen aanwezig, inclusief een aantal bestuursleden van Plaatselijk Belang Vledderveen.

De aanwezigen reageerden emotioneel en vragen zich een aantal zaken af:
- Kunnen we de daken in de gemeente Stadskanaal niet zo veel mogelijk volleggen met zonnepanelen?
- Wat gebeurt er met de grond onder de zonnepanelen? Blijft dit los zand, waardoor we nog meer last krijgen van stuifzand?
- Hoe worden de bufferzones ingericht?
- We raken ons mooie uitzicht kwijt.
- Hebben we straks daadwerkelijk inspraak, of is dat een wassen neus?
- Er wordt gesproken over 10% van de landbouwgronden. Hoe zit het dan met onze voedselproductie?
- Gaat het plan niet door als er geen draagvlak van de omwonenden is?

Vanuit een persoonlijk initiatief van een van de inwoners (de heer A. Bakker) is een petitie opgesteld die door een aantal inwoners is ondertekend.
We hebben op de informatieavond tevens een anonieme stemming gehouden waarin de aanwezigen voor of tegen het visiedocument konden stemmen.
Van de 65 aanwezigen hebben 34 mensen tegen, 4 mensen voor gestemd. 7 aanwezigen hebben blanco gestemd en de overige 20 aanwezigen hebben zich onthouden van stemming.

Graag wil ik benadrukken dat Plaatselijk Belang Vledderveen geen stelling heeft genomen in deze stemming. Dit kunnen wij niet omdat wij alle bewoners van Vledderveen vertegenwoordigen en zoals gebleken is niet iedereen unaniem voor of tegen.

Wel vragen wij het college het volgende:
- De notitie ‘Stadskanaal op Zon’ in Vledderveen uit te komen leggen
- Al het mogelijke te doen om een goed draagvlak onder de omwonenden te krijgen
- Serieuze inspraak bij de landschappelijke en maatschappelijke inpassing van die gebieden die grenzen aan Vledderveen (oplaadzone Musselkanaal en de landschappelijke zone Bovensteveenweg Vliegveld)

Tot slot wil ik nogmaals benadrukken dat de wijze van communicatie vanuit de gemeente onvoldoende is gebleken! Mogen wij een actieve communicatievorm van de gemeente verwachten als het om dergelijke ingrijpende zaken gaat?

Wij vragen u uw communicatiewijze in de toekomst te heroverwegen en zullen dit punt ook in onze komende vergadering met onze wijkcoördinator op de agenda zetten.

Agenda 2022

 

Januari

 15   Nieuwjaarswandeling afgelast

Februari

     
 1-21 : Algemene Ledenvergadering op dezelfde wijze als in 2021.

Maart

 5   Voorjaarswandeling
 26 :  Vledderveen Schoon

April

 9 :  Jeugdactiviteit Pasen
21   Dorpsvisiebijeenkomst

Mei

 21 :  Fietstocht
     

Juli

   Zomerfeest
2-07 Garageverkoop
2-07 Activiteit voor de Jeugd basisschoolleeftijd
2-07 Feestavond
   

September

 26   Voorlichting Duurzaam Vledderveen

Oktober

 15 :  Vledderveen Schoon
     

November

     Dorpsvisie?
 26 :  Sinterklaas