Omgevingswet

Omgevingswet

Vanaf 2021 komen alle regels over onze leefomgeving samen in één nieuwe wet, de Omgevingswet. Op deze pagina leest u wat die wet inhoudt.

 

De Omgevingswet heeft te maken met de inrichting van de ruimte. De nieuwe wet zorgt voor minder en overzichtelijke regels, een samenhangende kijk op de leefomgeving, ruimte voor lokale initiatieven en betere en snellere besluitvorming. Hiermee moet het bijvoorbeeld makkelijker worden een bouwproject te starten.

Het motto van de wet is: ‘ruimte voor ontwikkeling, waarborgen van kwaliteit’. Dit motto is vertaald in twee maatschappelijke doelen:

  • Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit.
  • Het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Omgevingswet houdt verder in dat de gemeente een omgevingsvisie en een omgevingsplan moet opstellen. Het omgevingsplan moet de huidige bestemmingsplannen vervangen. Een bestemmingsplan is een plan dat gaat over zaken als het gebruik van grond en gebouwen en de bouwmogelijkheden op grondpercelen. De gemeente Stadskanaal wil proberen voor de zomer van 2018 een omgevingsvisie vast te stellen en in het najaar van 2019 een omgevingsplan.

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. Een omgevingsvisie gaat onder andere in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.

Omgevingsplan

Als de omgevingsvisie is vastgesteld gaan we die uitwerken in een omgevingsplan. De omgevingsvisie is richtinggevend bij het omgevingsplan. Inwoners en bedrijven zijn niet direct gebonden aan de inhoud van de omgevingsvisie, maar krijgen er wel indirect mee te maken via het omgevingsplan. Het omgevingsplan bevat regels over de fysieke leefomgeving. Die kunnen gaan over de toedeling van functies aan locaties, maar bijvoorbeeld ook over natuur, cultureel erfgoed en bomen.

Participatie

De omgevingsvisie en het omgevingsplan zijn uitgelezen mogelijkheden om de ambitie van de gemeente in een gezamenlijk traject met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners in te kleuren. Hierbij is het niet de gemeente alleen die de ambitie, waarden en kwaliteiten bepaalt. Dit gebeurt in overleg met betrokkenen. We gaan samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke groeperingen nadenken over de invulling van de fysieke leefomgeving.

Ja, tenzij…

Uitgangspunt in het omgevingsplan is het ja, tenzij…-beginsel. Dat beginsel vertaald zich in de volgende regel:

‘Alle activiteiten die een bijdrage leveren of geen afbreuk doen aan de ambities, waarden en kwaliteiten van de gemeente Stadskanaal zijn toegestaan.’

Hiermee wil de gemeente nieuwe ontwikkelingen stimuleren. De gemeente werkt mee aan nieuwe initiatieven van inwoners en ondernemers, tenzij er vanuit beleid, milieu of anderszins grote bezwaren zijn. We stellen een omgevingsplan op waarbij we ruimte geven aan ondernemers en inwoners, met behoud van de waarden en kwaliteiten van Stadskanaal. De wens is het aantal procedures en regels te verminderen.

  

Bron: www.stadskanaal.nl 

Agenda 2022

 

Januari

 15   Nieuwjaarswandeling afgelast

Februari

     
 1-21 : Algemene Ledenvergadering op dezelfde wijze als in 2021.

Maart

 5   Voorjaarswandeling
 26 :  Vledderveen Schoon

April

 9 :  Jeugdactiviteit Pasen
21   Dorpsvisiebijeenkomst

Mei

 21 :  Fietstocht
     

Juli

   Zomerfeest
2-07 Garageverkoop
2-07 Activiteit voor de Jeugd basisschoolleeftijd
2-07 Feestavond
   

September

 26   Voorlichting Duurzaam Vledderveen

Oktober

 15 :  Vledderveen Schoon
     

November

     Dorpsvisie?
 26 :  Sinterklaas